Σάββατο, 23 Μαρτίου 2019 07:14:18 AM

rss2 buttons 01
Βρισκεστε εδω: λακωνια | Πολιτικη | Συνεδριάσεις Δημοτικών Συμβουλίων Μονεμβασίας και Σπάρτης.

Συνεδριάσεις Δημοτικών Συμβουλίων Μονεμβασίας και Σπάρτης.

DHMOTIKO.SYMBOYLIO.SPARTHΤακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 22α Φεβρουαρίου τ.ε. ημέρα και ώρα 17.30 για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί εγκρίσεως εισηγητικής έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2017»
Εισηγητές: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος & κ. Χριστάκος Σταύρος.

2. «Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

3. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Προστασία οικισμού Δ.Δ. Αγίου Νικολάου από κατολισθήσεις».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

4. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Λαχίου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

5. «Περί εγκρίσεως του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού (Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

6. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμος.
7. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Νεάπολης, Τ.Κ. Μεσοχωρίου κααι Τ.Κ. Φαρακλού Δ.Ε. Βοιών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμος.

8. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση – Επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΔ Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμος.

9. «Περί γνωμοδοτήσεως επί της μελέτης τμηματικής οριοθέτησης δύο ρεμάτων πλησίον του οικισμού «Φούτια» σε περιοχή ιδιοκτησίας Β. ΛΙΟΥΤΑ Ε.Π.Ε. στη θέση «Μεσονήσι της Τ.Κ. Κουλεντίων της Δ.Ε. Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

10. «Περί ορισμού Επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβή έργων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

11. «Περί συγκροτήσεως Επιτροπών παραλαβής έργων μέχρι του ποσού των 5.869,41 € χωρίς ΦΠΑ, του άρθρου 15 παρ. 2 του Π.Δ/τος 171/87 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π. Δ/τος 229/99»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

12. «Περί προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού, με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

13. Α. «Περί καθορισμού χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθοδοτικής σχέσης και καθορισμού τμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι).
Β. Καθορισμού χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού κατόπιν δημοπρασίας και τιμή εκκίνησης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

14. «Περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών», με κάλυψη της δαπάνης από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

15. «Περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 Ν. 4483/2017, έτους 2018»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

16. «Περί καθορισμού της αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

17. «Περί Αποδοχής και κατανομής χρηματοδότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων».
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

18. «Περί διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

19. «Περί καθορισμού των εξόδων παραστάσεως Προέδρου - Αντιπροέδρου του Λιμενικού Ταμείου Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος του Λ.Τ. κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

20. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 4/2018 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

21. «Περί εγκρίσεως του Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασίας, οικ. Έτους 2016»
Εισηγητής: κ. Χριστάκος Σταύρος Πρόεδρος Σ.Ε.

22. «Περί Επεκτάσεως της ετήσιας συνδρομής στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας».
Εισηγήτρια: κ. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή εντεταλμένη Δ.Σ. για θέματα υγείας.

23. «Περί διοργανώσεως εκδήλωσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις Α΄ Βοήθειες σε συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ και την ΕΔΟΚ».
Εισηγήτρια: κ. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή εντεταλμένη Δ.Σ. για θέματα υγείας.

24. «Περί διαθέσεως πίστωσης για την τουριστική προβολή του Δήμου»
Εισηγήτρια: κ. Τσαφατίνου Κατερίνα, πρόεδρος Επιτροπής Τ.Α.& Π. του Δήμου.

25. «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του, για την συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2018».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

26. «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την Επιτροπή Λιμεναρχείου Ναυπλίου για θέματα «Κίνηση Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής – Καθορισμός Παραλιών ως Πολυσύχναστες – Κατοικημένες Περιοχές – Τοποθέτηση Ναυαγοσωστών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

27. «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την Επιτροπή Εκτίμησης της εν ζωή αξίας και ηλικίας των λοιμοβλήτων ή λοιμυπόπτων ζώων που οδηγούνται υποχρεωτικά σε θανάτωση ή σφαγή».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

28. «Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου με τους αναπληρωτές αυτών για το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Λακωνίας «ΔΙΑΥΛΟΣ»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

***Σπάρτη :

Τακτική δημόσια συνεδρίαση θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 21-02-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Προτάσεις Δήμου Σπάρτης για το 10ο Περιφερειακό Συνέδριο για την ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ «Η ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ».
Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

2ο Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και από πόρους του Τ.Π. & Δανείων για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στην εκτέλεση του έργου: «Βιοκλιματική αναβάθμιση Ξενία Σπάρτης και μετατροπή σε κέντρο πολιτιστικών, τουριστικών και διοικητικών δραστηριοτήτων».
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

3ο Αξιολόγηση εναλλακτικών δασικών εκτάσεων για ίδρυση «ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ – Κ.Δ.Α.Υ. ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ» και υποβολή αιτήματος παραχώρησης μίας εξ αυτών
Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

4ο Αποδοχή πίστωσης 1.000.000,00 € (σε βάρος του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.) για την χρηματοδότηση του έργου: «Εκτέλεση επειγόντων αντιπλημμυρικών έργων στο Δήμο Σπάρτης».
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

5ο Αποδοχή πίστωσης ποσού 120.000,00 €, για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055)
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

6ο Έγκριση της αριθ.2/2018 απόφασης του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης με θέμα «Προσαρμογή του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 σύμφωνα με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.»
Εισηγητής: κ. Θεμιστοκλής Πατσιλίβας

7ο Περί μισθώσεως κατάλληλου ακινήτου, είτε κτιρίου, είτε οικοπέδου στο οποίο ο Δήμος θα κατασκευάσει στη συνέχεια σχολικό κτίριο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης-νηπιαγωγείο, για την μακροχρόνια κάλυψη των αναγκών για στέγαση του 2θέσιου 1ου Νηπιαγωγείου
Εισηγητές: κ.Δημήτριος Αποστολάκος, κ.Χρίστος Πλειώτας

8ο Περί συμμετοχής του Δήμου Σπάρτης στην 11η Έκθεση Λακωνικών προϊόντων, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
Εισηγήτρια: κ.Χριστίνα Μακρυσοπούλου

9ο Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Σπάρτης στη διεθνή έκθεση τουρισμού ΙΤΒ στο Βερολίνο – Ψήφιση πίστωσης
Εισηγήτρια: κ.Χριστίνα Μακρυσοπούλου

10ο Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Σπάρτης στη διεθνή έκθεση τουρισμού ΜΙΤΤ στη Μόσχα – Ψήφιση πίστωσης
Εισηγήτρια: κ.Χριστίνα Μακρυσοπούλου

11ο Αναγνώριση οφειλής μέσων ατομικής προστασίας προς εργαζόμενους του Δήμου Σπάρτης για τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

12ο Σύμβαση Συνεργασίας Δήμου με "ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε"
Εισηγητής: κ.Βασίλειος Σκρουμπέλος

13ο Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017.
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

14ο Έγκριση της αριθ.3/2018 κυκλοφοριακής μελέτης «Ρύθμιση στάθμευσης οχημάτων στην οδό Κ. Παλαιολόγου και στο τμήμα αυτής που περικλείεται μεταξύ του κόμβου: Γυθείου - Εθνικής Αντιστάσεως – Πλαταιών και της καθέτου Αικ.Γρηγορίου»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

15ο Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς.
Εισηγητής: κ. Σταύρος Αργυρόπουλος

16ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της παροχής Υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» αναδόχου Γεωργίου Κότσιφα.
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

17ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για εγγραφή οφειλών που αφορούν την προμήθεια καυσίμων
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

18ο Περί συγκρότησης επιτροπής για την διερεύνηση της συνεργασίας του Δήμου με τραπεζικό ίδρυμα
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

19ο Απευθείας ανάθεση μίσθωσης ακινήτου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος αποθήκης
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

20ο Πρακτική άσκηση σπουδάστριας Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σπάρτης για χρονικό διάστημα έξι μηνών.
Εισηγητής: κ.Χρίστος Πλειώτας

21ο Χορήγηση άδειας στο Δημοτικό Σύμβουλο κ.Κυριάκο Στρίφα (άρθ.68 παρ.3 Ν.3852/2010)
Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας

Σχόλια:

Powered by Web Agency