Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018 03:58:25 AM

rss2 buttons 01
Βρισκεστε εδω: Αγροτικο Δελτιο | ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ | Υπουργική απόφαση για την άδεια διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Υπουργική απόφαση για την άδεια διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

TSIRONHSΟ Αν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Τσιρώνης, στηρίζει τους Έλληνες κτηνοτρόφους και επιλύει μακροχρόνια προβλήματα, τα οποία τους ταλαιπωρούσαν. Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε η απόφαση αριθ. 940/81279/04-08-2017 (ΦΕΚ 2741 Β') ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας, των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και των προβλεπόμενων κυρώσεων σε εφαρμογή του άρθρου 17α του ν. 4056/2012 (Α΄52)»...

...Η απόφαση αυτή καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, επιλύοντας ένα από τα σημαντικά προβλήματα που απασχολούσε για χρόνια τον κτηνοτροφικό κόσμο...

***Η απόφαση :
Καθορισμός της διαδικασίας, των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διατή-
ρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς
και των προβλεπόμενων κυρώσεων σε εφαρμογή
του άρθρου 17 α του ν. 4056/2012 (Α ́ 52).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ -
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4056/2012 «Ρυθμίσεις για την
κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 52 Α ́) όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις των άρθρων 43, 63 και 64 του ν. 4235/2014
(ΦΕΚ 32 Α ́), τις διατάξεις των άρθρων 12 και 33 του
ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α ́) και τις διατάξεις του άρθρου
τέταρτου του ν. 4424/2016 (ΦΕΚ 183 Α ́) και ειδικότερα
την παρ. 5 του άρθρου 17 α του ν. 4056/2012, όπως το
δεύτερο εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο τέταρτο, πα-
ράγραφος 4 του ν. 4424/2016 (ΦΕΚ 183 Α ́/27.9.2016).
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α ́) όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας διοικητι-
κής διαδικασίας» (ΦΕΚ 45 Α ́) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που τέθηκε σε ισχύ
με το άρθρο πρώτο του υπ' αριθμ. 63/2005 π.δ. «Κω-
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 A ́).
5. Τις αποφάσεις Υ1 και Υ2 (ΦΕΚ 2076/22.9.2015, τ.Β ́)
σχετικά με τον καθορισμό σειράς τάξης των Υπουργείων
και τη σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών.
6. Το π.δ. 107/2014 (ΦΕΚ Α ́ 174/28.8.2014): «Οργανι-
σμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»,
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 31 και
το άρθρο 45 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α ́ 237/31.10.2014).
7. Το π.δ. 73 (ΦΕΚ 116/23.9.2015, τ.Α ́) σχετικά με το
διορισμό Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
8. Τις διατάξεις του ν. 2307/1995 «Προσαρμογή νο-
μοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις
διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 113 Α ́) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τις διατάξεις του ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατά-
ξεων του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημό-
σιας Τάξης και άλλες διατάξεις»» (ΦΕΚ 49 Α ́).
10. Το π.δ. 70/22.9.2015 (ΦΕΚ 114 Α ́) «Ανασύσταση -
Μετονομασία Υπουργείων».
11. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργεί-
ου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπι-
κοινωνιών και Ενημέρωσης, Μετονομασία Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονο-
μίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων» (Α ́ 208).
12. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ́ 210).
13. Την αριθμ. Υ200/21.11.2016 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη
Τσιρώνη» (Β ́ 3755).
14. Την υπ' αριθμ. 4302/60411 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης «Διορισμός Γενικού Γραμματέα στο ΥΠΑΑΤ» (ΦΕΚ
268/26.5.2016 Υ.Ο.Δ.Δ.).
15. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι-
κονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (Β ́ 3696).
16. Την αριθμ. Y 198 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο»
(Β ́ 3722/2016).
17. Την αριθμ. Υ186 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β ́ 3671/2016).
18. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Υ1β/2000/29.3.1995
κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
E
4 Αυγούστου 2017
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου
2741
28279
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
T
ΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
28280
Τεύχος Β' 2741/04.08.2017
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Περιβάλλοντος, Χωροτα-
ξίας και Δημοσίων Έργων «Υγιειονομική Διάταξη «Περί
όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνοκτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων» (ΦΕΚ 343 Β ́).
19. Την υπ' αριθμ. 1958/13.1.2012 απόφαση του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
«Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστη-
ριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα
με το άρθρο 1, παράγραφος 4 του ν. 4014/2011, (ΦΕΚ
209 Α ́)» (ΦΕΚ 21 Β ́), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
20. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουν:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός
των όρων και προϋποθέσεων, των απαιτούμενων δικαι-
ολογητικών για την έκδοση άδειας διατήρησης κτηνο-
τροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημέ-
νων περιοχών, των κυρώσεων καθώς και λεπτομερειών
εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 17α «Συνέ-
χιση λειτουργίας υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκατα-
στάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών» του
ν. 4056/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται σε υφιστάμενες,
κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012, κτηνοτροφι-
κές εγκαταστάσεις, με δυναμικότητα μεγαλύτερη από
αυτή που καθορίζεται με τις αποφάσεις των οικείων
Περιφερειαρχών για τη διατήρηση οικοσίτων ζώων, και
είναι εγκατεστημένες, είτε εντός ορίων κατοικημένων
περιοχών, είτε πλησίον αυτών και σε αποστάσεις μικρό-
τερες από εκείνες που ορίζονται στους πίνακες 1 και 2
του Παραρτήματος του άρθρου 20 του ν. 4056/2012,
όπως αυτές μπορούν να προσαρμοσθούν βάσει των
διατάξεων των παραγράφων 3 και 7 του άρθρου 5 του
ν. 4056/2012 για τη μείωση των ελαχίστων αποστάσεων.
Άρθρο 3
Όροι και Προϋποθέσεις
Έκδοσης Άδειας Διατήρησης
Δυνατότητα συνέχισης λειτουργίας εντός ορίων κα-
τοικημένων περιοχών ή πλησίον αυτών παρέχεται στις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις όλων των κατηγοριών της
παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012 οι οποίες
Α) είχαν ιδρυθεί - κατασκευασθεί και λειτουργούσαν
(διέθεταν ζωικό κεφάλαιο) κατά την έναρξη ισχύος του
ν. 4056/2012,
Β) διατηρούν τη δυναμικότητα που είχαν κατά την
έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012, εκτός εκείνων που
υπερβαίνουν το 25% των ανώτατων ορίων της κατηγο-
ρίας Β ́ όπως ορίζονται με την υπ' αριθμ. 1958/13.1.2012
(ΦΕΚ Β ́ 21) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως ισχύει, οι οποίες
υποχρεούνται να μειώσουν τη δυναμικότητά τους στο
παραπάνω ποσοστό.
Η ύπαρξη ζωικού κεφαλαίου αποδεικνύεται είτε:
α) από τον κωδικό εκμετάλλευσης - αν έχει ήδη χορη-
γηθεί - από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία, β) από
τη Δήλωση ΟΣΔΕ, γ) από σχετική βεβαίωση Δημόσιας
Αρχής.
Γ) αφορούν μονάδες δυναμικότητας εντός των ορίων
της κατηγορίας Β και/που υπάγονται σε ΠΠΔ σύμφωνα
με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 46296/8.8.2013 κοινής
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2002 Β ́).
Δ) αφορούν μονάδες με δυναμικότητα μικρότερη από
εκείνη της κατηγορίας Β και/που πρέπει να τηρούν τους
Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και να λαμβάνουν
όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα προστασίας του
περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
Δεν επιτρέπεται η έκδοση άδειας διατήρησης σε κτη-
νοτροφικές εγκαταστάσεις των οποίων είχε διακοπεί η
λειτουργία πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012.
Άρθρο 4
Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσω-
πα) κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν
εντός ή πλησίον οικισμών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις
του άρθρου 3 της παρούσας, εφόσον επιθυμούν να συνε-
χίσουν τη λειτουργία τους, υπ
οχρεούνται να υποβάλλουν
αίτημα στην οικεία ΔΑΟΚ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται
η 4.12.2017. Δεκτές γίνονται και οι αιτήσεις που τυχόν
έχουν υποβληθεί από ενδιαφερόμενους πριν τη δημο-
σίευση της παρούσας και εξετάζονται μετά την υποβολή
των απαραίτητων δικαιολογητικών. Μετά την παρέλευση
της παραπάνω ημερομηνίας, διακόπτεται με απόφαση
του οικείου Περιφερειάρχη
η λειτουργία των κτηνοτρο-
φικών εγκαταστάσεων ενδιαφερόμενων που δεν έχουν
υποβάλει ανάλογο αίτημα, μετά από εισήγηση της αρ-
μόδιας Επιτροπής Σταυλισμού.
Άρθρο 5
Διαδικασία αδειοδότησης - δικαιολογητικά
Ως Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή ορίζεται η Διεύθυν-
ση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας.
H διαδικασία αδειοδότησης ολοκληρώνεται σε δύο
στάδια.
Α. 1. Κατά το πρώτο στάδιο χορηγείται ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, μετά τον έλεγχο των απαραίτητων
δικαιολογητικών.
2. Στη συνέχεια, κατόπιν αυτοψίας στις υποδομές των
εν λόγω κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, που διενεργεί-
ται κατά το δεύτερο στάδιο, από την αρμόδια Επιτροπή
Σταυλισμού, χορηγείται η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
από την Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (ΑΑΑ).
Β. ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
1. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς υποβάλλουν, στη Διεύ-
θυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικεί-
ας Περιφερειακής Ενότητας, αίτηση συνοδευόμενη από
όλα τα απαραίτητα, κατά περίπτωση και δυναμικότητα
δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 6
του ν. 4056/2012, όπως ισχύει και στο κεφάλαιο Δ της υπ'
αριθμ. 1464/67426/13.6.2012 διευκρινιστικής εγκυκλίου:
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
T
ΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
28281
Τεύχος Β' 2741/04.08.2017

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ: ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
α. αίτηση στην οποία πρέπει να αναφέρονται: η δυνα-
μικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, η γεωγρα-
φική θέση της μονάδας με συντεταγμένες αναφοράς και
η διεύθυνση επικοινωνίας του αιτούντα,
β. δήλωση του φορέα της εγκατάστασης και του μελε-
τητή για την ανάληψη προβλεπομένων ΠΠΔ, όπου απαι-
τούνται βάσει της δυναμικότητας της εγκατάστασης και
γ. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α ́)
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 6 παρ. 3γ
του ν. 4056/2012.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: ΔΕΥΤΕΡΗ (αα) και (ββ):
(αα) ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΚΕΛΕΤΟ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣ-
ΚΕΥΗΣ και (ββ): ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΧΡΙ 300τ.μ.
και
ΤΡΙΤΗ: ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
α. αίτηση στην οποία πρέπει να αναφέρονται: η δυνα-
μικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, η γεωγρα-
φική θέση της μονάδας με συντεταγμένες αναφοράς και
η διεύθυνση επικοινωνίας του αιτούντα,
β. δήλωση του φορέα της εγκατάστασης και του μελε-
τητή για την ανάληψη προβλεπομένων ΠΠΔ, όπου απαι-
τούνται βάσει της δυναμικότητας της εγκατάστασης,
γ. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α ́) του
ενδιαφερόμενου φορέα και του μηχανικού ή του γεωτε-
χνικού σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρ. 4γ του
άρθρου 6 του ν. 4056/2012, όπως ισχύει και
δ. έκθεση γεωτεχνικού συμβούλου, που περιγράφει
την ικανοποίηση των ζωοτεχνικών δεδομένων της κτη-
νοτροφικής εγκατάστασης.
2. Μετά τον διοικητικό έλεγχο των υποβληθέντων δι-
καιολογητικών, χορηγείται εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών στους ενδιαφερόμενους φορείς ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ.
Η προσωρινή άδεια διατήρησης, έχει θέση οριστικής
άδειας διατήρησης και ισχύει μέχρι ένα (1) έτος. Το χρονι-
κό διάστημα ισχύος της προσωρινής άδειας διατήρησης
δύναται να παραταθεί μέχρι έξι (6) επιπλέον μήνες κατό-
πιν αίτησης του ενδιαφερόμενου και αιτιολόγησης των
λόγων μη τήρησης των προθεσμιών εκ μέρους του. Η
ΑΑΑ εγκρίνει την αίτηση παράτασης ισχύος έξι (6) μηνών,
χωρίς δυνατότητα ανανέωσης.
ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
1. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς εντός του παραπάνω δια-
στήματος, υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Διεύθυνση
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερεια-
κής τους Ενότητας αίτηση για την έκδοση της οριστικής
άδειας διατήρησης συνοδευόμενη από φάκελο με όλα τα
απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, και όπως
αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 5 του κεφαλαίου
Β «ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» της υπ'
αριθμ. 1464/67426/13.6.2012 διευκρινιστικής εγκυκλί-
ου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ'
αριθμ. 2025/113925/12.9.2014 διευκρινιστική εγκύκλιο
(αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια
ΔΟΥ, τίτλους ιδιοκτησίας, έγγραφα νομιμότητας υφιστά-
μενων κτιρίων, τοπογραφικό διάγραμμα, βεβαίωση χρή-
σεων γης κατά περίπτωση, έγκριση δασικής υπηρεσίας
κατά περίπτωση, έγκριση εφορίας αρχαιοτήτων κατά
περίπτωση).
2. Εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της 2ης αί-
τησης του ενδιαφερομένου (για την έκδοση οριστικής
άδειας διατήρησης), η αρμόδια Επιτροπή Σταυλισμού
διενεργεί αυτοψία στις υποδομές των υπό αδειοδότηση
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ελέγχοντας ταυτόχρονα
και το φάκελο των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαι-
ολογητικών ώστε να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι όροι
και οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοση οριστικής
άδειας διατήρησης. Η Επιτροπή Σταυλισμού συντάσσει
πρακτικό προς την ΑΑΑ σχετικά με τη δυνατότητα αδει-
οδότησης ή μη της εκάστοτε κτηνοτροφικής εγκατάστα-
σης. Η ΑΑΑ είτε εκδίδει την οριστική άδεια διατήρησης
είτε απορρίπτει την αίτηση.
Η άδεια διατήρησης δεν τροποποιείται και δεν μετα-
βιβάζεται. Ανακαλείται όταν για οποιοδήποτε λόγο δια-
κοπεί η λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης,
πλην των περιπτώσεων εμφάνισης επιδημίας ζωονό-
σου ή επιζωοτίας στο σύνολο του ζωικού κεφαλαίου, ή
των περιπτώσεων φυσικών καταστροφών (πλημμύρες,
σεισμός, πυρκαγιά) με επίπτωση στο σύνολο ή μέρος
του ζωικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση ενδεχόμενος
κίνδυνος επιπτώσεων στη δημόσια υγεία των περιοίκων
λαμβάνεται υπόψη κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8
του ν. 4056/2012.
Επιτρέπεται η ανανέωση της άδειας διατήρησης στην
περίπτωση ανανέωσης ενοικιαστηρίου συμβολαίου (μι-
σθωτήριο κατατεθειμένο στην αρμόδια ΔΟΥ) από τον
ίδιο φορέα στο όνομα του οποίου είχε εκδοθεί η άδεια
διατήρησης.
Η άδεια διατήρησης ανανεώνεται μετά από αίτηση
του ενδιαφερόμενου στην ΑΑΑ, συνοδευόμενη από το
αποδεικτικό υποβολής του μισθωτηρίου ανανέωσης
στην ηλεκτρονική εφαρμογή taxisnet. Η άδεια διατή-
ρησης ανανεώνεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών
εφόσον δεν έχει επέλθει αύξηση της δυναμικότητας της
κτηνοτροφικής εγκατάστασης, ή επέκταση ή μεταφορά
ή αλλαγή του είδους της κτηνοτροφικής εγκατάστασης
ή ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λει-
τουργίας της. Η συνδρομή των παραπάνω προϋποθέ-
σεων βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος,
σύμφωνα με το ν. 1599/1986. Σε κάθε περίπτωση, η Επι-
τροπή Σταυλισμού μπορεί να ελέγξει την ορθότητα των
όσων δηλώνονται.
Επιτρέπεται η έκδοση άδειας διατήρησης και σε συ-
στεγαζόμενες κτηνοτροφικές μονάδες. Στην περίπτωση
απομάκρυνσης κάποιου εκ των συστεγαζόμενων κτη-
νοτρόφων, δίδεται η δυνατότητα στον ή στους υπόλοι-
πους συστεγαζόμενους φορείς να παραμείνουν με τη
δυναμικότητα που είχε ο καθένας κατά την έκδοση της
άδειας διατήρησης.
Άρθρο 6
Διαδικασία επιβολής κυρώσεων -
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση της Αρμό-
διας Αδειοδοτούσας Αρχής (ΑΑΑ) της οικείας Περιφε-
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
T
ΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
28282
Τεύχος Β' 2741/04.08.2017
ρειακής Ενότητας, εντός των ορίων της οποίας είναι
εγκατεστημένη η κτηνοτροφική εγκατάσταση, μετά από
αυτοψία και εισήγηση της Επιτροπής Σταυλισμού, όταν
διαπιστώνεται:
i. παράβαση οποτεδήποτε γενόμενη, των διατάξεων
του ν. 4056/2012, όπως ισχύει, και των κανονιστικών
πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού, ή
ii. παράλειψη τήρησης των όρων και περιορισμών που
καθορίζονται με τις αποφάσεις της ΑΑΑ, ή
iii. παράλειψη της τήρησης των διατάξεων της συνα-
φούς και παράλληλης σχετικής νομοθεσίας σχετικά με:
1) την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας
υγείας
2) την υγιεινή και καλή διαβίωση των εκτρεφόμενων
ζώων
3) τους όρους της εργατικής νομοθεσίας για την ασφά-
λεια και υγεία των εργαζομένων και τις σχετικές υγειο-
νομικές διατάξεις.
2. Οι κυρώσεις επιβάλλονται
i. στους υπεύθυνους των φορέων των κτηνοτροφι-
κών εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών, όπως αυτές
περιγράφονται στο άρθρο 17α του ν. 4056/2012, όπως
ισχύει, είτε
α) διαθέτουν άδεια διατήρησης εκδοθείσα με βάση
τον ν. 4056/2012, όπως ισχύει
β) δεν διαθέτουν άδεια διατήρησης κτηνοτροφικής
εγκατάστασης
ii. στους υπογράφοντες τις υπεύθυνες δηλώσεις του
ν. 1599/1986, για την αδειοδότηση και ανανέωση άδειας
διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης, εφόσον δια-
πιστωθεί ότι το περιεχόμενό τους είναι ανακριβές κατά
τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Διαδικασία επιβολής κυρώσεων
Μετά την διαπίστωση των παραβάσεων, κατόπιν αυ-
τοψίας, και πριν την επιβολή των προβλεπομένων κυρώ-
σεων ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
1. Η ΑΑΑ καλεί εγγράφως σε ακρόαση, με αποδεικτικό
επίδοσης, το φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης
ή το νόμιμο εκπρόσωπο του ή τον υπογράφοντα ή τους
υπογράφοντες τις υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986,
προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις του και να καταθέ-
σει υπόμνημα, εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα
επίδοσης σε αυτόν του σχετικού εγγράφου.
2. Η ΑΑΑ διαβιβάζει στην Επιτροπή Σταυλισμού τα τυ-
χόν νέα δεδομένα που θα προκύψουν μετά την κατάθεση
του υπομνήματος.
3. Η Επιτροπή Σταυλισμού αφού λάβει υπόψη τις από-
ψεις του ενδιαφερομένου εισηγείται στην ΑΑΑ:
- είτε τη χορήγηση προθεσμίας τριών (3) μηνών κατά
μέγιστο, εφόσον κρίνει ότι με την εκτέλεση βελτιωτικών
εργασιών μπορεί να αποκατασταθεί η νόμιμη λειτουργία
των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και ότι η συνέχιση
της λειτουργίας της εγκατάστασης υπό τις ίδιες συνθήκες
στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, δεν απειλεί τη δημό-
σια υγεία και το περιβάλλον
- είτε την έκδοση απόφασης επιβολής κυρώσεων, εφό-
σον κρίνει ότι δεν είναι εφικτή η άρση των παραβάσεων
που διαπιστώθηκαν και η συνέχιση της λειτουργίας των
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων απειλεί άμεσα τη δημό-
σια υγεία και το περιβάλλον.
4. Στη συνέχεια και κατά περίπτωση η ΑΑΑ:
- είτε εκδίδει απόφαση χορήγησης προθεσμίας τριών
(3) μηνών κατά μέγιστο στο φορέα της κτηνοτροφικής
εγκατάστασης σύμφωνα με τα παραπάνω καθορίζοντας
ταυτόχρονα και τις απαιτούμενες βελτιωτικές εργασί-
ες. Η προθεσμία των τριών (3) μηνών είναι δυνατόν να
παραταθεί μέχρι και το ήμισυ της αρχικής εφόσον κα-
θυστερήσει η υλοποίηση των βελτιωτικών εργασιών,
εξαιτίας εξωγενών παραγόντων που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του ενδιαφερομένου.
- είτε εκδίδει απόφαση επιβολής κυρώσεων στην οποία
προσδιορίζονται επακριβώς οι επιβαλλόμενες κυρώσεις.
5. Μετά την λήξη της προθεσμίας υλοποίησης των
βελτιωτικών εργασιών και της πιθανής παράτασης αυ-
τής, η ΑΑΑ ενημερώνει την Επιτροπή Σταυλισμού ώστε
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την καταληκτική
ημερομηνία υλοποίησης των βελτιωτικών εργασιών, να
διενεργήσει αυτοψία στην κτηνοτροφική εγκατάσταση
προκειμένου να διαπιστώσει την υλοποίηση - ολοκλή-
ρωση των βελτιωτικών εργασιών και να συντάξει σχετικό
πρακτικό.
6. Αν από την αυτοψία διαπιστωθεί:
α. η ολοκλήρωση της υλοποίησης των βελτιωτικών
εργασιών, η Επιτροπή Σταυλισμού συντάσσει πρακτικό
ολοκλήρωσης το οποίο διαβιβάζει στην ΑΑΑ συνοδευό-
μενο από εισήγηση σχετικά με τη μη επιβολή προστίμου
και η κτηνοτροφική εγκατάσταση συνεχίζει τη νόμιμη
πλέον λειτουργία της.
β. ελλιπής ή διαφοροποιημένη υλοποίηση ή η μη
υλοποίηση των απαιτούμενων βελτιωτικών εργασιών
σε σχέση με τις οριζόμενες στην απόφαση της ΑΑΑ, η
Επιτροπή Σταυλισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο
καταγράφει τις ελλείψεις - διαφοροποιήσεις και το οποίο
διαβιβάζει στην ΑΑΑ συνοδευόμενο από εισήγηση σχε-
τικά με την επιβολή του προστίμου που προβλέπεται
ανάλογα με την αρχικά καταγραφείσα παράβαση. Η ΑΑΑ
εκδίδει την απόφαση επιβολής κυρώσεων.
7. Επί των αποφάσεων απόρριψης αίτησης ενδιαφερο-
μένου για χορήγηση προσωρινής άδειας διατήρησης ή
οριστικής άδειας διατήρησης, επιβολής διοικητικών κυ-
ρώσεων και προστίμων της ΑΑΑ χωρεί ειδική διοικητική
ένσταση του άρθρου 11 του ν. 4056/2012, όπως ισχύει.
8. Η απόφαση της ΑΑΑ για την επιβολή διοικητικών
κυρώσεων και προστίμων γίνεται οριστική, ανέκκλητη
και εκτελεστή μετά την απόρριψη της ειδικής διοικητι-
κής ένστασης του άρθρου 11, τη μη εμπρόθεσμη ή τη
μη άσκησή της.
Άρθρο 7
Κυρώσεις
Στους φορείς των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων,
που διαπιστώνονται παραβάσεις, όπως αυτές περιγρά-
φονται στο άρθρο 6 της παρούσας, επιβάλλονται οι πα-
ρακάτω κυρώσεις:
Α) Διακοπή της λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκα-
τάστασης επιβάλλεται όταν:
α) διαπιστώνονται παραβάσεις για τις οποίες υπάρχει
αντικειμενική αδυναμία άρσης τους και δεν πληρούνται
οι προϋποθέσεις αδειοδότησης.
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
T
ΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
28283
Τεύχος Β' 2741/04.08.2017
β) Οι ενδιαφερόμενοι φορείς δεν υποβάλλουν ανά-
λογο αίτημα έκδοσης προσωρινής άδειας διατήρησης
έως την 4.12.2017.
γ) Με την παύση της δραστηριότητας του φορέα της
κτηνοτροφικής εγκατάστασης διακόπτεται η λειτουργία
της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και η άδεια διατήρη-
σης ανακαλείται.
Β) Επιβολή προστίμων. Για την επιβολή των προστίμων
λαμβάνονται υπόψη η φύση της παράβασης, το μέγεθος
των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και η κατάταξή τους
σε κατηγορίες ανάλογα με την περιβαλλοντική επιβά-
ρυνση που προκαλείται από τη λειτουργία τους.
1) Πρόστιμο από διακόσια (200) έως πεντακόσια (500)
ευρώ. Επιβάλλεται, στον υπογράφοντα τις σχετικές δη-
λώσεις και πέραν των οποιονδήποτε άλλων κυρώσεων
προβλέπει ο ν. 1599/1986 και στην περίπτωση που κατά
τη διαδικασία χορήγησης της προσωρινής άδειας διατή-
ρησης διαπιστωθεί ότι το
περιεχόμενο των υποβληθει-
σών υπευθύνων δηλώσεων του ν. 1599/1986 ήταν ψευ-
δές. Τα προβλεπόμενα πρόστιμα κλιμακώνονται ως εξής:
Κατηγορία κτηνοτροφικής
εγκατάστασης κατά το ν. 4014/2011
Ύψος επιβαλλόμενου προστίμου
(ευρώ)
1 Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες
δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση
λόγω μεγέθους
200
2 Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δυναμικότητας ≤ 25%
του ανώτατου ορίου της κατηγορίας Β ́ όπως ορίζεται
στην υπ' αριθμ. 1958/13.1.2012 (Β ́21) υπουργική απόφαση
500
2) Πρόστιμο από τριακόσια (300) έως χίλια (1000) ευρώ. Επιβάλλεται, στην περίπτωση καταγραφής παραβάσε-
ων που προκαλούν υγειονομική ή και περιβαλλοντική επιβ
άρυνση και είναι δυνατή η άρση τους με την εκτέλεση
βελτιωτικών εργασιών. Τα προβλεπόμενα πρόστιμα κλιμακώνονται ως εξής:
Κατηγορία κτηνοτροφικής
εγκατάστασης κατά το
ν. 4014/2011
Ύψος επιβαλλόμενου προστίμου (ευρώ)
Ακριβής υλοποίηση
των καθοριζομένων
βελτιωτικών
εργασιών
Ελλιπής ή
διαφοροποιημένη
υλοποίηση των
καθοριζόμενων
βελτιωτικών
εργασιών
Μη υλοποίηση των
καθοριζομένων
βελτιωτικών εργασιών
1
Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις
οποίες δεν απαιτείται περιβαλλοντική
αδειοδότηση (<Β ́ κατηγορίας
σύμφωνα με την υπ' αριθμ.
1958/13.1.2012 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ Β ́21), όπως ισχύει)
- 300 600
2
Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εντός
των ορίων της Β ́
- 600 1000
3) Πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ έως τέσσερις χιλιάδες (4.000) χιλιάδες ευρώ. Επιβάλλεται, στην περίπτωση
καταγραφής παραβάσεων, που προκαλούν αποδεδειγμένα βλ
άβη στο περιβάλλον, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια
υγεία. Τα προβλεπόμενα πρόστιμα κλιμακώνονται ως εξής:
Κατηγορία
κτηνοτροφικής
εγκατάστασης κατά το
ν. 4014/2011
Ύψος επιβαλλόμενου προστίμου (ευρώ)
Ακριβής
υλοποίηση των
καθοριζομένων
βελτιωτικών
εργασιών
Ελλιπής ή
διαφοροποιημένη
υλοποίηση των
καθοριζόμενων
βελτιωτικών
εργασιών
Μη υλοποίηση των
καθοριζομένων
βελτιωτικών
εργασιών
1
Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις
οποίες δεν απαιτείται περιβαλλοντική
αδειοδότηση λόγω μεγέθους
(<Β ́κατηγορίας σύμφωνα με την
υπ' αριθμ. 1958/13.1.2012
υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ Β ́21), όπως ισχύει.
- 1000 2000
2
Κατηγορία ≤ 25%
ανώτατου ορίου της Β ́
- 2000 4000
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
T
ΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
28284
Τεύχος Β' 2741/04.08.2017
Γ. 1. Συνδυασμός επιβολής των διοικητικών κυρώσεων
των παραγράφων Α και Β, (προστίμων και διακοπής της
λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων) δεν
επιτρέπεται.
2. Οι πιο πάνω αναφερόμενες διοικητικές κυρώσεις και
πρόστιμα επιβάλλονται πέραν των οποιωνδήποτε ποι-
νικών, αστικών ή άλλων κυρώσεων που προβλέπονται
από άλλες διατάξεις.
3. Τα πρόστιμα αποτελούν έσοδο της οικείας Περιφέ-
ρειας και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).
Άρθρο 8
Διακοπή λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστά-
σεων
1. Στις περιπτώσεις που επιβληθεί η κύρωση της διακο-
πής της λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης, όπως
αυτή περιγράφεται στο άρθρο 7 της παρούσας, στην
απόφαση της ΑΑΑ ορίζεται και η προθεσμία απομάκρυν-
σης του ζωικού κεφαλαίου που τυχόν υπάρχει σε αυτή.
Η ανωτέρω προθεσμία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους
τρείς (3) μήνες, δύναται ωστόσο η χορήγηση παράτασης,
η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) επιπλέον
μήνα στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος φορέας
αδυνατεί να απομακρύνει το ζωικό κεφάλαιο εντός της
αρχικά τεθείσας προθεσμίας λόγω εξωγενών παραγό-
ντων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.
2. Η απομάκρυνση του ζωικού κεφαλαίου εντός της
τεθείσας προθεσμίας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη και
δαπάνη του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
3. Στην περίπτωση που ο φορέας της κτηνοτροφικής
εγκατάστασης δεν προβεί στην απομάκρυνση του ζω-
ικού κεφαλαίου εντός της τεθείσας προθεσμίας και της
πιθανής παράτασης αυτής, τα ζώα θεωρούνται ανεπιτή-
ρητα και για τη διαχείρισή τους εφαρμόζονται οι διατά-
ξεις του άρθρου 17 του ν. 4056/2012.
Ειδικότερα, ο προϊστάμενος της ΑΑΑ, ενημερώνει εγ-
γράφως:
1) τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ώστε να συγκρο-
τηθεί το συνεργείο περισυλλογής και να ορισθεί η ημε-
ρομηνία απομάκρυνσης του ζωικού κεφαλαίου,
2) την Επιτροπή Σταυλισμού ώστε να εξασφαλισθεί η
επόπτευση της όλης διαδικασίας, και
3) τις αστυνομικές αρχές για την συνδρομή τους ώστε
να ολοκληρωθεί ομαλά η μεταφορά του ζωικού κεφα-
λαίου στις εγκαταστάσεις του Δήμου.
4. Μετά την απομάκρυνση του ζωικού κεφαλαίου η
ΑΑΑ ζητά την διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύμα-
τος από το διαχειριστή του δικτύου ή του συστήματος
ηλεκτροδότησης, ο οποίος υποχρεούται να προβεί στη
ζητούμενη διακοπή εντός δύο (2) μηνών από την σχετική
ειδοποίηση ενημερώνοντας ταυτόχρονα και το φορέα
της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
5. Μετά και την διακοπή της ηλεκτροδότησης, ο προ-
ϊστάμενος της ΑΑΑ με έγγραφό του:

εξουσιοδοτεί την Επιτροπή Σταυλισμού να προβεί
στην διαδικασία σφράγισης του παραγωγικού εξοπλι-
σμού, της αποθήκης και των εγκαταστάσεων

ενημερώνει τις αστυνομικές αρχές να συνδράμουν
την Επιτροπή Σταυλισμού στην διαδικασία της σφρά-
γισης
• ενημερώνει τον φορέα της κτηνοτροφικής εγκατά-
στασης ώστε να παραστεί στην διαδικασία της σφρά-
γισης.
Άρθρο 9
Διοικητικοί, υγειονομικοί και επιτόπιοι έλεγχοι
Οι έλεγχοι διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 9 του ν. 4056/2012, όπως ισχύει.
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Ιουλίου 2017
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ
Υφυπουργός
Οικονομικών Υγείας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
Αναπληρωτής Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τροφίμων
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Αναπληρωτής Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Σχόλια:

Powered by Web Agency